Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Beslut vid Projektengagemangs årsstämma 5 maj 2021

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden AB (publ), org. nr 556330–2602, (”Projektengagemang” eller ”Bolaget”) höll i dag årsstämma som bland annat valde styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2020, beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, om bolagsordningsändring, om emissionsbemyndigande till styrelsen och att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Mot bakgrund av situationen som råder till följd av coronapandemin genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Utdelning

Stämman beslutade om att utdelning inte ska utgå och att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade om följande arvoden: 360 000 kronor till styrelsens ordförande (350 000) och 180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (175 000). Utöver styrelsearvodet ska ersättningar utgå med 83 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet (80 000) och 42 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (40 000) och 42 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet (40 000) och 21 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (20 000). Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara sex och omvalde styrelseledamöterna Lars Erik Blom, Per-Arne Gustavsson, Per Göransson, Carina Malmgren Heander, Christina Ragsten och Jon Risfelt. Per-Arne Gustavsson valdes till styrelseordförande.

Revisor

Stämman beslutade att Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för perioden till slutet av årsstämman 2022. Auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson kommer vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport 2020

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende 2020.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram – prestationsbaserat Aktiesparprogram 2021 – enligt styrelsens förslag.

Aktiesparprogram 2021

Det prestationsbaserade Aktiesparprogrammet 2021 omfattar cirka 35 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen.

Deltagande i Aktiesparprogram 2021 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier av serie B i Bolaget (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq Stockholm för ett belopp motsvarande högst 4,2 procent till 12,5 procent av respektive deltagares årliga fasta grundlön för 2021. Om Sparaktierna behålls under den fastställda treåriga intjänandeperioden vilken löper från den 1 augusti 2021 (”Intjänandeperioden”) och vissa villkor är uppfyllda, bl.a. fortsatt anställning inom koncernen under hela Intjänandeperioden, erhålls vederlagsfritt en aktie av serie B i Bolaget under förutsättning att aktiens totalavkastning (”TSR”) är positiv under Intjänandeperioden, samt – förutsatt att vissa prestationskrav uppfylls på årsbasis under den treåriga Intjänandeperioden – ytterligare högst en till fyra aktier av serie B i Bolaget. Det maximala antalet aktier av serie B i Bolaget som kan tilldelas enligt Aktiesparprogram 2021 är begränsat till 315 000 aktier, vilket motsvarar cirka 1,3 procent av samtliga aktier och cirka 0,4 procent av samtliga röster i Bolaget.

Den totala kostnaden beräknas till 6,9 Mkr exklusive sociala avgifter, baserat på de antaganden som anges i förslaget och kostnaderna sociala avgifter beräknas uppgå till högst cirka 2,2 Mkr. Kostnaderna för Aktiesparprogram 2021, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka en procent av Bolagets totala kostnader för löner och ersättningar utifrån angivna antaganden.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden från och med 1 juli 2021 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva aktier av serie B i Bolaget som en möjlig alternativ säkringsåtgärd för att kunna genomföra bolagets Aktiesparprogram 2021. Förvärv får ske av högst 965 200 aktier av serie B. Förvärv av aktier av serie B ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie av serie B inom det vid var tid registrerade kursintervallet.  Betalning för aktierna av serie B ska erläggas kontant. Förvärv får ske i syfte att säkra Bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) i anledning av Aktiesparprogram 2021 och andra av bolagsstämma beslutade aktiebaserade incitamentsprogram. Som en annan alternativ säkringsåtgärd kan styrelsen ingå s.k. aktieswapavtal på marknadsmässiga villkor med tredje part för att säkra den finansiella exponering som Aktiesparprogram 2021 kan förväntas medföra, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i Bolaget i enlighet med Aktiesparprogram 2021. 

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta högst 230 800 aktier av serie B i Bolaget för att möjliggöra säkring av kostnader (inklusive kostnader för sociala avgifter) och leverans för genomförandet av Bolagets Aktiesparprogram 2021 och andra av bolagsstämma beslutade aktiebaserade incitamentsprogram. Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie av serie B inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade vidare, enligt styrelsens förslag om överlåtelse av högst 315 000 aktier av serie B i Bolaget (eller det högre antal aktier av serie B som kan följa av omräkning enligt villkoren) till deltagare i Aktiesparprogram 2021 som enligt villkoren har rätt att erhålla aktier av serie B.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i Bolaget. Bemyndigandet omfattar aktier av serie B som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna aktier av serie B i Bolaget.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutades att ändra bolagets bolagsordning vad avser en ny bestämmelse i vilken styrelsen tillåts samla in fullmakter och inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt de förfarande som anges i aktiebolagslagen.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på Bolagets webbplats.

Ladda ned pressmeddelande