Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Intern kontroll

Styrelsen har, enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning, ansvar för att det finns ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering. Till verkställande direktör har delegerats ansvaret för att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Såväl koncernledning som chefer på olika nivåer i bolaget har detta ansvar inom sina respektive områden. Befogenheter och ansvar är definierade i riktlinjer, ansvarsbeskrivningar samt attestinstruktioner.

Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS samt tillämpliga lagar och regler. Styrelsen har också fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. I dessa ingår kontroll och uppföljning av utfall jämfört med förväntningar och tidigare år, liksom uppsikt över bland annat de redovisningsprinciper som koncernen tillämpar.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Bolaget genomför löpande en riskbedömning för att identifiera risker inom ett antal områden. Dessa risker utvärderas löpande av styrelsen. Utformningen av kontrollaktiviteter är av särskild vikt i bolagets arbete med att förebygga och upptäcka brister.

Målet för den interna kontrollen är att skapa förutsättningar för verksamheten i vilken kraven, målen och ramarna är tydligt definierade. Ytterst syftar kontrollen till att skydda bolagets tillgångar och därigenom aktieägarnas investering. Den interna kontrollen i PE följer ett etablerat ramverk som består av följande komponenter: gemensamma värderingar, företagskultur, regler och policies, kommunikation och uppföljning samt av det sätt verksamheten är organiserad.