Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Revisor

PEs revisorer väljs av årsstämman. På årsstämman den 4 maj 2023 valdes PricewaterhouseCoopers AB till revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

PricewaterhouseCoopers AB har till huvudansvarig revisor utsett auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson. PricewaterhouseCoopers AB har varit PEs revisorer sedan 2016 och Camilla Samuelsson har varit huvudansvarig revisor sedan 2019.

Revisorns uppdrag innefattar att granska styrelsen och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets redovisningshandlingar. Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver lämnar revisorerna detaljerade redogörelser till revisionsutskottet vid ordinarie revisionsutskottsmöten samt till styrelsen en gång per år. Utöver revisionen ska revisorn informera styrelsen om tjänster som har utförts utöver revisionstjänster, ersättningen för sådana tjänster och andra omständigheter som är av betydelse för revisorernas oberoende.