Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Valberedning

Årsstämman i Projektengagemang fattar beslut om principerna för valberedningens tillsättande. Enligt Svensk kod för Bolagsstyrning ska en valberedning ha minst tre ledamöter och valberedningens uppgift är att bereda stämmans val, arvodesfrågor och procedurfrågor för valberedningen. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till rösterna största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift är att bereda och lägga fram förslag för aktieägarna i bolaget avseende val av bland annat styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt ersättning och arvoden. I detta arbete måste valberedningen hålla sig informerad om koncernens strategi och dess framtida utmaningar för att kunna bedöma vilken kompetens och vilken erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna. Valberedningen måste även väga in de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utses, dock senast sex månader före årsstämman.

I enlighet med beslutad instruktion för utseende av valberedning i Projektengagemang har valberedningen, som ska bestå av fyra ledamöter med styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson som sammankallande, utsetts inför årsstämman 2024.

I valberedningen ingår:

  • Per Göransson, utsedd av Projektengagemang Holding AB, Heroine Holding AB samt Peter Sandberg
  • Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring ASA
  • Erik Behm, utsedd av LK Finans AB
  • Per-Arne Gustavsson, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsett Per Göransson till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2024 bereda och framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar av instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till och med den 5 februari 2024 via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, Valberedningen, Box 22078, Hantverkargatan 25 A, 104 22 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@pe.se eller per brev på samma adress som ovan senast den 7 mars 2024, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.