Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Valberedning

Årsstämman i Projektengagemang fattar beslut om principerna för valberedningens tillsättande. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till rösterna största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift är att bereda och lägga fram förslag för aktieägarna i bolaget avseende val av bland annat styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt ersättning och arvoden. I detta arbete måste valberedningen hålla sig informerad om koncernens strategi och dess framtida utmaningar för att kunna bedöma vilken kompetens och vilken erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna. Valberedningen måste även väga in de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utses, dock senast sex månader före årsstämman.

I enlighet med beslutad instruktion för utseende av valberedning i Projektengagemang har valberedningen, som ska bestå av fyra ledamöter med styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson som sammankallande, utsetts inför årsstämman 2023.

I valberedningen ingår:

  • Per Göransson, utsedd av Projektengagemang Holding AB, Heroine Holding AB och aktieägaren Peter Sandberg
  • Tim Floderus, utsedd av Investment AB Öresund
  • Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring ASA
  • Per-Arne Gustavsson, styrelsens ordförande
    Valberedningen har utsett Per Göransson till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2023 bereda och framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar av instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till och med den 13 februari 2023 via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@pe.se eller per brev på samma adress som ovan senast den 16 mars 2023, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.