Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Stämma

PEs högsta beslutande organ är bolagsstämman (årsstämman). Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Årsstämman väljer bolagets styrelse och revisorer samt beslutar bland annat om arvoden till styrelsen.

Till årsstämmans uppgifter hör också att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Bolagets årsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.

Vid årsstämman har varje aktieägare som är registrerad i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält sitt deltagande rätt att delta, personligen eller genom ombud med fullmakt. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma och extra bolagstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Läs mer om valberedningen »

Årsstämma 2024

Årsstämma i Projektengagemang Sweden AB hålls torsdagen den 25 april 2024 kl. 16.00 i Helio GT30 Grev Ture (lokal Turbine), Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 15.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare också ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, på sätt som framgår av kallelsen.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 april 2024,
 • dels anmäla sig och antalet eventuella biträden till bolaget enligt anvisningarna i kallelsen under ”Anmälan för deltagande i stämmolokalen” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna i kallelsen under ”Anmälan för deltagande genom poströstning” senast fredagen den 19 april 2024.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få rösta på stämman. Sådan tillfällig registrering måste vara gjord enligt förvaltarens rutiner och bör begäras i god tid före onsdagen den 17 april 2024.

Se den fullständiga kallelsen nedan.

För information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se: Policy för behandling av aktieägares personuppgifter

Kallelse till Årsstämma Projektengagemang Sweden AB (publ) 2024
Års- och hållbarhetsredovisning 2023
Formulär för poströstning 2024
Fullmaktsformulär Projektengagemang Sweden AB Årsstämma 2024
Information om föreslagna ledamöter 2024
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen 2024
Instruktion för valberedningen, beslutad årsstämman 2018 gällande tills vidare
Valberedningens motiverade yttrande, förslag till styrelse 2024
Ersättningsrapport 2023
Bolagsstyrningsrapport 2023
Revisorsyttrande angående ersättningsriktlinjer
Protokoll Årstämma 2024 (inklusive bilagor)

Årsstämma 2023

Årsstämma i Projektengagemang Sweden AB hålls torsdagen den 4 maj 2023 kl. 16.00 i Helio GT30 Grev Ture (lokal Turbine), Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 15.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare också ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, på sätt som framgår av kallelsen.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 25 april 2023
 • dels anmäla sig och antalet eventuella biträden till bolaget enligt anvisningarna i kallelsen under ”Anmälan för deltagande i stämmolokalen” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna i kallelsen under ”Anmälan för deltagande genom poströstning” senast torsdagen den 27 april 2023

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få rösta på stämman. Sådan tillfällig registrering måste vara gjord enligt förvaltarens rutiner och bör begäras i god tid före tisdagen den 25 april 2023.

Se den fullständiga kallelsen nedan.

För information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se PEs policy för behandling av aktieägares personuppgifter

VD:s anförande i samband med PEs årstämma 2023

Kallelse till Årsstämma Projektengagemang Sweden AB (publ)
Års- och hållbarhetsredovisning 2022
Formulär för poströstning
Fullmaktsformulär
Information om föreslagna ledamöter
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 § aktiebolagslagen
Instruktion för valberedning i Projektengagemang Sweden AB (publ)
Valberedningens motiverade yttrande, förslag till styrelse
Ersättningsrapport 2022
Bolagsstyrningsrapport 2022
Policy för behandling av aktieägares personuppgifter
Revisorsyttrande angående ersättningsriktlinjer
Protokoll Årstämma 2023 (inklusive bilagor)

Årsstämma 2022

Styrelsen har beslutat att årsstämman 2022 genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Information om de beslut som stämman fattar offentliggörs den 5 maj 2022, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. En inspelning med VD Helena Hed kommer att finnas tillgänglig på www.pe.se torsdagen den 5 maj 2022.

Deltagande vid stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 27 april 2022,
 • dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan i sådan tid att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022. Anmälan till stämman kan endast göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver anmälan om deltagande i stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 27 april 2022 (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 29 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att poströsta enligt tillfälliga lagregler som gäller under 2022. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på www.pe.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Projektengagemang Sweden AB, Att: Årsstämma, Box 47146, 100 74 Stockholm, eller med e-post till ir@pe.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret, liksom eventuella behörighetshandlingar.

VD:s anförande i samband med PEs årstämma 2022

Kallelse till Årsstämma Projektengagemang Sweden AB (publ)
Årsredovisning 2021
Hållbarhetsrapport 2021
Anmälan och formulär för poströstning
Fullmaktsformulär
Information om föreslagna ledamöter
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 § aktiebolagslagen
Valberedningens motiverade yttrande, förslag till styrelse
Revisorsyttrande angående ersättningsriktlinjer
Ersättningsrapport 2021
Bolagsstyrningsrapport 2021
Policy för behandling av aktieägares personuppgifter
Protokoll Årstämma 2022 (inklusive bilagor)

Årsstämma 2021

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de beslut som stämman fattar offentliggörs den 5 maj 2021, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. En inspelning med vd Helena Hed kommer att finnas tillgänglig på www.pe.se den 5 maj 2021.

Deltagande vid stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 27 april 2021,
 • dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan i sådan tid att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. Anmälan till stämman kan endast göras genom att avge poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 27 april 2021 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 29 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt nedan. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Projektengagemang Sweden AB, Att: ”Årsstämman”, Box 47146, 100 74 Stockholm, eller med e-post till ir@pe.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret, liksom eventuella behörighetshandlingar.

VD:s anförande i samband med PEs årstämma 2021

Kallelse till Årsstämma Projektengagemang Sweden AB (publ)
Årsredovisning 2020
Hållbarhetsrapport 2020
Bolagsstyrningsrapport 2020
Anmälan och formulär för poströstning
Bolagsordning i föreslagen lydelse för Projektengagemang Sweden AB (publ)
Fullmaktsformulär
Information om föreslagna ledamöter
Instruktion för valberedning i Projektengagemang Sweden AB (publ) som gäller tills vidare
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
Valberedningens redogörande, förslag och motiverade yttrande
Ersättningsrapport 2020
Revisorsyttrande enl. 8 kap. 54§ ABL
Policy för behandling av aktieägares personuppgifter
Protokoll Årstämma 2021 (inklusive bilagor)

Årsstämma 2020

PEs årsstämma 2020 hålls tisdagen den 19 maj 2020. kl. 16.00, i Helio Kungsholmen (lokal Guldspaden), Rålambsvägen 17 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 15:30.

Åtgärder inför PEs årsstämma med hänsyn till coronaviruset (covid-19)

Spridningen av Covid-19 är alltjämt svår att bedöma. För att värna om våra aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har PE därför beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020. Årsstämman 2020 kommer att hållas enligt plan, men i en begränsad omfattning enligt följande:

 • Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt utan att begränsa aktieägarnas rättigheter.
 • Med hänsyn till smittorisken uppmanar PE aktieägare att noga överväga att, istället för deltagande i stämmolokalen, rösta på förhand genom s.k. poströstning eller delta genom ombud.
 • Inregistrering sker först från kl. 15:30.
 • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras och inga gåvor kommer att delas ut.
 • Antalet närvarande från bolagets styrelse, ledning och övriga anställda kommer att begränsas, och inga externa gäster kommer att bjudas in till stämman.
 • För att genomföra stämman på kortast möjliga tid kommer tal att hållas korta eller ställas in. Ett VD-anförande kommer att läggas upp på www.pe.se efter stämman.
 • Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma och vidta åtgärder för att undvika smittspridning, samt avstå från att ta med biträden till stämman.
 • Personer som visar symptom på smitta förväntas avstå från att delta personligen. Detsamma gäller för dem som har varit i nära kontakt med någon som uppvisar sådana symptom.

PE följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och ber alla aktieägare att hålla sig uppdaterade via www.pe.se kring eventuella ytterligare åtgärder.

Poströstning

För att utnyttja möjligheten till poströstning ska aktieägaren använda det formulär för poströstning som finns nedan.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformuläret ska skickas till PE per e-post till ir@pe.se eller per post till Projektengagemang Sweden AB, Box 47146, 100 74 Stockholm, i god tid före stämman så att det är PE tillhanda senast den 13 maj 2020. Anmälan till årsstämman behöver inte ske särskilt. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till årsstämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare instruktioner finns i formuläret.

VD:s anförande i samband med PEs årsstämma 2020

Kallelse Årsstämma Projektengagemang Sweden AB 2020
Årsredovisning 2019
Hållbarhetsrapport 2019
Formulär för poströstning inför årsstämman 2020
Fullmaktsformulär årsstämma 2020
Information om föreslagna ledamöter 2020
Instruktion för valberedningen
Styrelsens redovisning enligt 10.3
Styrelsens yttrande enl 19.22
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2020
Revisionsyttrande
Policy för behandling av aktieägares personuppgifter
Protokoll årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Projektengagemangs årsstämma kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2019 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, att: Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm, senast den 28 februari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@pe.se senast den 29 mars 2019, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Kallelse årsstämma 2019
Årsredovisning 2018
Hållbarhetsredovisning 2018
Fullmaktsformulär årsstämma 2019
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Information om föreslagna ledamöter
Instruktion för valberedningen
Revisorsyttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Revisorsyttrande avseende hållbarhetsrapporten
Styrelsens redovisning enligt 9.1 och 10.3
Styrelsens yttrande enligt 18.4 och 19.22 ABL
Policy för behandling av aktieägares personuppgifter
Protokoll årsstämma 2019

Extrastämma 2018

Kallelse till extrastämma
Protokoll extrastämma
Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)
Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen
Fullmaktsformulär extrastämma 2018

Årsstämma 2018

Kallelse årsstämma 2018
Protokoll årsstämma 2018
Årsredovisning 2017
Valberedningens motiverade förslag till beslut 2018
Styrelsens förslag på riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
Fullmaktsformulär årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Kallelse årsstämma 2017
Protokoll årsstämma 2017
Årsredovisning 2016
Valberedningens motiverade förslag till beslut 2017
Fullmaktsformulär årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Kallelse årsstämma 2016
Protokoll årsstämma 2016
Årsredovisning 2015
Valberedningens motiverade förslag till beslut 2016
Bolagsordning