Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Styrelse och utskott

Styrelsen är PEs högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman och är ytterst ansvarig för ledningen och organisationen av bolagets verksamhet. Styrelsen övervakar bolagets verksamhet och ledning samt fattar beslut i viktiga ärenden rörande exempelvis strategier, investeringar, organisation och finansiella frågor. Styrelsen har två permanenta utskott – revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Styrelsens arbete regleras av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och vd, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för vd. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

PEs styrelse består av sju stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen men adjungeras till samtliga styrelsemöten. Bolagets ekonomi- och finansdirektör är sekreterare i styrelsen. De stämmovalda ledamöterna och styrelsens ordförande valdes av årsstämman den 5 maj 2022 intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsutskott

Bolagets revisionsutskott består av fyra representanter för styrelsen. Medlemmarna i utskottet utses av styrelsen och har till uppgift att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering.

Utskottet har en kontinuerlig kontakt med bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på bolagets risker. Revisionsutskottet ska också fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisionsinsatsen och delge valberedningen denna information samt att biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvode för revisionsinsatsen.

Bolagets revisionsutskott består av Peter Sandberg (utskottets ordförande), Per-Arne Gustavsson, Jon Risfelt samt Christina Ragsten.

Ersättningsutskott

Utskottet består av fyra representanter för styrelsen. Utskottets arbetsuppgifter ska främst vara att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och andra ledande befattningshavare.

Vidare skall ersättningsutskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Representanter i ersättningsutskottet är Carina Malmgren Heander (utskottets ordförande), Per-Arne Gustavsson , Jon Risfelt samt Peter Sandberg.

Styrelsen

Per-Arne Gustavsson

Styrelseordförande. Medlem i styrelsen sedan 2018. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende till bolagets större ägare
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Projektengagemang Holding i Stockholm AB, Projektengagemang Förvaltning i Stockholm AB, Pagator AB
Tidigare uppdrag/befattningar: VD och koncernchef Projektengagemang Sweden AB perioden 2006 tom september 2017, samt september 2019 tom december 2020. Styrelseordförande Projektengagemang Sweden AB under perioden 2006 till 2015, och maj 2019 till september 2019. Anställd i Projektengagemang Sweden AB under perioden januari 2006 till juli 2018 samt september 2019 till december 2020
Aktieinnehav: 2 216 048 A-aktier och 445 274 B-aktier indirekt ägda via Projektengagemang Holding i Stockholm AB samt 100 000 B-aktier privat

Per Göransson

Styrelseledamot. Medlem i styrelsen sedan 2006. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i G-Trading AB, Projektengagemang Holding AB samt Projektengagemang Förvaltning AB
Tidigare uppdrag/befattningar: vVD Projektengagemang Sweden AB fram till april 2018 och styrelseledamot i ett flertal bolag i koncernen Styrelseordförande Projektengagemang Sweden AB september 2019 tom december 2020. Anställd i Projektengagemang Sweden AB till juli 2018
Aktieinnehav: 2 175 628 A-aktier och 437 152 B-aktier indirekt ägda via Projektengagemang Holding i Stockholm AB samt G- Trading AB

Lars Erik Blom

Styrelseledamot. Medlem i styrelsen sedan 2016. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet
Övriga uppdrag: VD för LK Finans AB samt flertalet styrelseuppdrag inom LK Finans AB:s investeringsverksamhet, Styrelseledamot i FM Mattsson Group, Its Nordic AB, TSS Holding AB, Delgivningsbyrån DeltraKravek AB, JEFF fastigheter AB, Bliq AB, Nextory AB, Visera AB, Novorent Modul AB och med i FM Mattsson Groups Revisionsutskott samt ordförande i LK-gruppen
Tidigare uppdrag/befattningar: Styrelseledamot Järntorget Byggintressenter AB, Styrelseledamot Connecting Capital AB, Styrelseordförande för LK System AB och LK Pex AB
Aktieinnehav: 186 738 B-aktier indirekt via LK Finans AB

Carina Malmgren Heander

Styrelseledamot. Medlem i styrelsen sedan 2017. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning: Civilekonomexamen från Linköpings Universitet
Övriga uppdrag: Koncerndirektör och Chief of Staff på SAS Group, Styrelseordförande Svenska Flygbranschen AB, Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Styrelseledamot Transportföretagen AB och Timezynk AB
Tidigare uppdrag/befattningar: Senior Vice President Electrolux AB, flertalet ledande befattningar inom HR och affärsverksamhet Electrolux AB, Sandvik AB och ABB AB, Styrelseledamot Cardo AB, S-invest AB och Svedbergs AB
Aktieinnehav: 0

Christina Ragsten

Styrelseledamoty. Medlem i styrelsen sedan 2020. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet
Övriga uppdrag: Vice styrelseordförande Forex Bank AB, ordförande riskutskott och ledamot i ersättningsutskott, Styrelseordförande Naventi Fonder AB
Tidigare uppdrag/befattningar: Head of Group planning and Strategy support Nordea Bank AB, dep.råd Finansdepartementet , managementkonsult Indevo AB, InterPares Konsult AB, Cap Gemini AB, Group Controller hos AB Sporrong, styrelseledamot Sundbybergs Stadshus AB, styrelseledamot HIQ International AB, vice styrelseordförande i SBAB, styrelseleda mot Vasakronan AB, Posten AB och SOS Alarm
Aktieinnehav: 4 017 B-aktier

Jon Risfelt

Styrelseledamot. Medlem i styrelsen sedan 2020. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Axentia Group Holding AB, CAB Group AB, Knowit AB (publ.) och SOS International A/S, Styrelseledamot Bilia AB (publ.), Boule Diagnostics AB (publ.)
Tidigare uppdrag/befattningar: VD i Gambro Renal Products, Europolitan & Vodafone Sweden, American Express Business Travel Nordic countries och Nyman & Schultz Sweden AB. Styrelseuppdrag i bl.a. TeliaSonera AB, Braganza AB, Dialect AB, ENEA AB, Excanto AB, ÅF AB, Cybercom AB, KaroBio AB m.fl
Aktieinnehav: 10 030 B-aktier

Peter Sandberg

Styrelseledamot. Medlem i styrelsen sedan 2022. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroede i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala Universitet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande och ägare Heroine Holding AB, Styrelsesuppleant Projektengagemang Holding i Stockholm AB
Tidigare uppdrag/befattningar: CFO och vVD i Projektengagemang Sweden AB till juli respektive maj 2022. Anställd i Projektengagemang Sweden AB 2007 till juli 2022. ÅF, divisions CFO för olika divisioner inklude rande styrelseuppdrag i utländska dotterbolag under tiden 1996 till 2007
Aktieinnehav: 309 000 A-aktier och 58 250 B-aktier privat och via bolag