Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Organisation och ledning

Vår organisation utgår ifrån människorna. Medarbetarna finns nära kunden och kan snabbt ta in fler kompetenser för att lösa komplexa uppgifter. I vår strävan att fortsätta växa prioriterar vi hög förmåga att välkomna och integrera nya medarbetare och förvärvade företag.

Kunden möter engagerade team

Du som kund möts av engagerade medarbetare som jobbar tillsammans i mindre team. Det är effektivt och det bidrar dessutom till trivsel för nya medarbetare. För att du lätt ska veta var du ska vända dig har vi delat in verksamheten i olika affärsområden, dessa grupperar vi sedan i tre segment, vilket gör PE mer överskådligt ur ett investerarperspektiv:

  • Arkitektur & Management
  • Bygg & Miljö
  • Installation

Ledningens arbete

PEs VD är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD.

VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. VD håller styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av koncernens verksamhet, omsättningens utveckling, koncernens resultat och ekonomiska ställning, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets aktieägare.

VD och övriga i koncernledningen har möten kontinuerligt under verksamhetsåret för att följa upp den operativa verksamhetens mål- och nyckeltalsutveckling och diskutera bolagets framtid och strategi samt fatta beslut om frågor av gemensam natur.

Koncernledning

Liselotte Haglind, f 1971
Tillförordnad VD och Koncernchef
Anställd sedan 2022

Utbildning: Civilekonomexamen från Högskolan Dalarna
CFO Sweco Sverige AB, CFO KPMG Sverige AB
Övriga uppdrag: Inga
Aktieinnehav: 75 050 B-aktier

Ledningsgrupp

Liselotte Haglind
Tillförordnad VD och Koncernchef

Fredrik Toller
Affärsområdeschef Arkitektur

Johanna Karlgren
Affärsområdeschef Byggnad

Bo Nordensvan
Affärsområdeschef El, Tele & Säkerhet

Charlotte Gyllenhammar
Affärsområdeschef Miljö

Jonas Arvidsson
Affärsområdeschef Projektledning & Management

Per Löfström
Affärsområdeschef VVS-design

Marie Kumlin
Chefsjurist

Malin Gardikro
HR-chef