Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Beslut vid Projektengagemangs årsstämma 21 maj 2019

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden AB (publ), org. nr 556330-2602, (”Projektengagemang” eller ”Bolaget”) höll i dag årsstämma som bl.a. valde styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2018, beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade att lämna en utdelning om 1 krona per aktie och att införa ett långsiktigt incitamentsprogram. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning 

Stämman beslutade om utdelning på 1 krona per aktie och att avstämningsdag för utdelningen är den 23 maj 2019 och utbetalning sker den 28 maj 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara sex (en minskning med en) och omvalde styrelseledamöterna Lars-Erik Blom, Britta Dalunde, Öystein Engebretsen, Per Göransson, Carina Malmgren Heander och Per-Arne Gustavsson. Per-Arne Gustavsson valdes till styrelseordförande. Gunnar Grönkvist hade undanbett omval.

Arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade om följande arvoden: 350 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) och 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrat). Utöver styrelsearvodet ska ersättningar utgå med 80 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat) och 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat). Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisor

Stämman beslutade att bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för perioden till slutet av årsstämman 2020. Auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson kommer vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens föreslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram – prestationsbaserat Aktiesparprogram 2019 – enligt styrelsens förslag.

Aktiesparprogram 2019

Det prestationsbaserade Aktiesparprogrammet omfattar ca 30 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen.

Deltagande i Aktiesparprogram 2019 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier av serie B i Bolaget (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq Stockholm för ett belopp motsvarande högst 4,2 % till 12,5 % av respektive deltagare årliga fasta grundlön för 2019. Om Sparaktierna behålls under den fastställda treåriga Intjänandeperioden och vissa villkor är uppfyllda, bl.a. fortsatt anställning inom koncernen under hela Intjänandeperioden, erhålls vederlagsfritt en aktie av serie B i Bolaget under förutsättning att aktiens totalavkastning (”TSR”) är positiv under Intjänandeperioden, samt – förutsatt att vissa prestationskrav uppfylls på årsbasis under den treåriga Intjänandeperioden – ytterligare högst en till fyra aktier av serie B i Bolaget. Det maximala antalet aktier av serie B i Bolaget som kan tilldelas enligt Aktiesparprogram 2019 är begränsat till 252 000 aktier, vilket motsvarar cirka 1 procent av samtliga aktier och cirka 0,3 procent av samtliga röster i Bolaget.

Den totala kostnaden beräknas till 12,3 Mkr exklusive sociala avgifter, baserat på de antaganden som anges i förslaget och kostnaderna sociala avgifter beräknas uppgå till högst cirka 3,9 Mkr. Kostnaderna för Aktiesparprogram 2019, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 2,0 procent av Bolagets totala kostnader för löner och ersättningar utifrån angivna antaganden.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva aktier av serie B i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm av högst 331 180 aktier av serie B. Förvärv av aktier av serie B ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie av serie B inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna av serie B ska erläggas kontant. Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) i anledning av Aktiesparprogram 2019.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta högst 79 180 aktier av serie B i Bolaget för att möjliggöra säkring av kostnader (inklusive kostnader för sociala avgifter) och leverans för genomförandet av Bolagets Aktiesparprogram 2019. Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie av serie B inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade vidare, enligt styrelsens förslag om överlåtelse av högst 252 000 aktier av serie B i Bolaget (eller det högre antal aktier av serie B som kan följa av omräkning enligt villkoren) till deltagare i Aktiesparprogram 2019 som enligt villkoren har rätt att erhålla aktier av serie B.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i Bolaget. Bemyndigandet omfattar aktier av serie B som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna aktier av serie B i Bolaget.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på Bolagets webbplats.

Ladda ned pressmeddelande