Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemangs valberedning och årsstämma 2019

Regulatoriska pressmeddelanden

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs årsstämma kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2019 i Stockholm. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Projektengagemangs årsstämma 2018 har valberedningen utsetts inför årsstämman 2019.

I valberedningen ingår:

  • Gunnar Grönkvist, styrelseordförande Projektengagemang
  • Pontus Mattsson, Projektengagemang Holding AB
  • Annika Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Tim Floderus, Investment AB Öresund

Valberedningen har utsett Pontus Mattsson till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, att: Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm, senast den 28 februari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@pe.se senast den 29 mars 2019, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Mattsson, Valberedningens ordförande
Tel: +46 70 520 01 91
E-post: p.mattsson60@gmail.com

Gunnar Grönkvist, Styrelseordförande
Tel: +46 70 573 16 18
E-post: gunnar.gronkvist@telia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 11.00 CET.

Ladda ned pressmeddelande