Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemangs valberedning och årsstämma 2020

Regulatoriska pressmeddelanden

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs årsstämma kommer att hållas tisdagen den 19 maj 2020 i Stockholm. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med beslutad instruktion för utseende av valberedning har valberedningen utsetts inför årsstämman 2020 med styrelsens tf ordförande Per Göransson som sammankallande.

I valberedningen ingår:

  • Per Göransson, tf styrelseordförande, utsedd av Projektengagemang Holding AB
  • Tim Floderus, utsedd av Investment AB Öresund
  • Peter Larsson, utsedd av K-Konsult Management AB
  • Per Granath, utsedd av Zirkona AB/Fagra Finans AB

Valberedningen har utsett Per Göransson till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2020 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, att: Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm, senast den 28 februari 2020.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@pe.se eller per brev på samma adress som ovan senast den 31 mars 2020, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Informationen lämnades, genom kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 12.00 CET.

Ladda ned pressmeddelande